سایت در حال راه اندازی می باشد...

بازیابی و پرورش اصالت تفکر و شناخت خود و بروز آن در نحوه رفتار و عملکرد هر یک از هنرجویان هدف نهایی مدرسه ماسا می باشد.